PREDSTAVITEV

Odvetnica Svetlana Vakanjac je diplomirala l. 1993 ter leta 1995 opravila pravniški državni izpit. Najprej je bila zaposlena kot strokovna sodelavka na Okrožnem sodišču v Ljubljani nato pa kot strokovna sodelavka v Uradu varuha človekovih pravic. Od leta 2003 deluje v okviru samostojne odvetniške pisarne, kjer zagotavlja strokovne pravne storitve pravnim in fizičnim osebam iz vseh pravnih področij.

Poslanstvo odvetniške pisarne je v celovitem reševanju primerov strank, upoštevaje kar največje njihove interese. Profesionalnost, objektivnost, občutljivost ter zagotavljanje visokega standarda storitev pri reševanju strankinih pravnih problemov je glavno vodilo pri delu s strankami, za katere si odvetnica vedno vzame potreben čas. Le z zadostnim posluhom, objektivnostjo, profesionalnostjo ter občutljivostjo za strankine potrebe je namreč mogoče doseči najboljšo rešitev za stranko, upoštevajoč njeno enkratno in edinstveno situacijo.

Odvetnica Svetlana Vakanjac ima bogate dolgoletne izkušnje, predvsem na sledečih področjih:

• ločitev (razveze zakonske zveze med zakoncema), dodelitev otrok v varstvo, vzgojo in preživljanje ter določitve stikov med starši in otroki
• sporazumov o delitvi skupnega premoženja zakoncev
• izvršb in izterjava dolgov
• premoženjsko pravnih zahtevkov
• sklepanje pogodb in dogovorov
• odškodninskih zahtevkov zoper zavarovalnice
• motenjskih in lastninsko pravnih sporih (motenje posesti, vznemirjanje lastninske pravice in služnosti)
• postopkov v zvez z varovanjem dobrega imena in časti (razžalitev, obrekovanje, žaljiva obdolžitev)

• delovno pravo: pogodba o zaposlitvi, postopki odpovedi pogodb o zaposlitvi in odpravnine, tožb v zvezi z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi in drugi delovno pravni spori)
• zastopanje v kazenskih postopkih in postopkih o prekrških
• sklepanje pogodb o preužitku in dosmrtnem preživljanju
• sklepanje najemnih pogodb
• svetovanje pri nakupu / prodaji nepremičnin in stanovanjsko pravo v postopkih v zvezi z etažno lastnino
• dedovanje in zapuščinski postopki
• sklepanje darilnih pogodb
• avtorske pravice
• azilnih zadevah in postopkih mednarodne zaščite

PRAVNA PODROČJA

CIVILNO PRAVO

Gospodarsko pravo
Sestavljanje pogodb, zastopanje strank pred sodišči v gospodarskih sporih, izvršilnih postopkih ter pred drugimi organi.
Delovno pravo
Svetovanje pravnim osebam, družbam, zavodom, samostojnim podjetnikom pri sklepanju in odpovedih pogodb o zaposlitvi z delavci in zaposlenimi, pri sestavi njihovih delovnopravnih aktov ter ostalih kadrovskih zadevah, ki se nanašajo na človeške vire v družbah; enako tudi svetovanje fizičnim osebam pri sklepanju in odpovedih pogodb o zaposlitvi ter njihovo zastopanje pred sodišči in drugimi organi.
Družinsko pravo
V najširšem obsegu, od razveze  zakonske zveze, dodelitve,varstva in vzgoje otrok ter njihovega preživljanja ter s tem povezano delitvijo skupnega premoženja zakoncev, ki zajema sestavo sporazuma o delitvi premoženja  in izterjavo preživnine.
Stvarno in nepremičninsko pravo
V najširšem obsegu, od razveze  zakonske zveze, dodelitve,varstva in vzgoje otrok ter njihovega preživljanja ter s tem povezano delitvijo skupnega premoženja zakoncev, ki zajema sestavo sporazuma o delitvi premoženja  in izterjavo preživnine.
Odškodninsko pravo
Vlaganje odškodninskih zahtevkov zoper pravne in fizične osebe ter zastopanje strank pred sodišči.
Izterjava dolgov
Vlaganje predlogov za izvršbo ter vodenje izvršilnih postopkov ter rubežev premičnin in nepremičnin ali v nadaljevanju, s tem povezanega pravdnega postopka.
Stanovanjsko pravo
Svetovanje in zastopanje strank pred sodišči v zvezi z uveljavljanjem jamčevalnih zahtevkov po Zakonu o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb.
Gradbeno pravo
Svetovanje in sestavljanje gradbenih pogodb in zastopanje strank v gradbenih zadevah pred sodišči in drugimi upravnimi organi.
Dedno pravo
Svetovanje in zastopanje strank v zapuščinskih postopkih.

KAZENSKO IN PREKRŠKOVNO PRAVO

Zastopanje oškodovancev in vlaganje premoženjsko pravnih zahtevkov.
Zagovarjanje obdolžencev in mladoletnih obdolžencev ter osumljencev kaznivih dejanj v kazenskih postopkih in postopkih zoper mladoletne storilce kaznivih dejanj.
Zastopanje in zagovarjanje storilcev prekrškov pred prekrškovnimi organi in sodnikom za prekrške.

DAVČNO IN OSTALO UPRAVNO PRAVO

Zastopanje strank v denacionalizacijskih postopkih.
Zastopanje strank v postopkih pred davčnimi organi.
Zastopanje strank v gradbenih zadevah v upravnih postopkih.
Zastopanje strank v postopkih pred Centri za socialno delo.
Zastopanje strank pred Upravnimi enotami.

ODVETNIKI IN SODELAVCI

SVETLANA VAKANJAC
odvetnica
LILI SORUM
vodja odvetniške pisarne

V POMOČ

Kako na sodišče kot priča
Kako pravilno vložiti pritožbo

OBRAZCI: BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ

Brezplačna pravna pomoč predstavlja uresničevanje pravice do sodnega varstva, upoštevajoč socialni položaj osebe, ki brez škode za svoje preživljanje in preživljanje svoje družine te pravice ne bi mogla uresničevati. Do brezplačne pravne pomoči je tako upravičena oseba, ki glede na svoj finančni položaj in glede na finančni položaj svoje družine brez škode za svoje socialno stanje in socialno stanje svoje družine ne bi zmogla stroškov sodnega postopka, oziroma stroškov nudenja pravne pomoči.

Šteje se, da je socialno stanje prosilca in njegove družine zaradi stroškov sodnega postopka oziroma stroškov nudenja pravne pomoči ogroženo, če mesečni dohodek prosilca (lastni dohodek) oziroma mesečni povprečni dohodek na člana družine (lastni dohodek družine) ne presega 2-kratnika osnovnega zneska minimalnega dohodka, določenega z zakonom, ki ureja socialnovarstvene storitve (Zakon o socialnem varstvu).

Prenesite obrazce in

Zaprosite za brezplačno pravno pomoč (pdf)

Prošnji za bpp je potrebno priložiti še:

Izjava o premoženjskem stanju (pdf)

Ter izjave o ostalih morebitnih družinskih članih

Podatki o družinskem članu (pdf)

V kolikor želite, da vas zastopa odvetnica Svetlana Vakanjac, to dopišite v obrazec.

KONTAKT

Kontaktirate nas lahko preko telefona:

M: 041 325 434

T: 01 430 22 40

T: 01 430 22 41

Fax: 08 20 508 20

emaila: info.vakanjac@odvetniska-pisarna.eu

ali preko kontaktnega obrazca spodaj.

cross